Top kiến thức

Top 28 spear gear fear pear

Bạn đang xem: Top 28 spear gear fear pear Tại Website icrbo2018.org

spear gear fear pear – Vietjack

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3392 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6136 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9154 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 18 thg 4, 2020 — … underlined part differs from the other three in the pronunciation in each of the following questions. A. spear B. gear C. fear D. pear.
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/315102/spear-gear-fear-pear

spear gear fear pear – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8072 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7559 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3145 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: ID 225524. A. spear B. gear C. fear D. pear.
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/spear-gear-fear-pear-225524

[LỜI GIẢI] spear gear fear pear – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2584 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3379 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (967 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: spear gear fear pear. spear gear fear pear … word whose underlined part differs from the other three in pronunciation. A. spear. B. gear. C. fear. D. pear …
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/spear-gear-fear-pear/

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate …

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5476 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1271 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7048 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the pronunciation in each of …
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/mark-the-letter-a-b-c-or-d-on-your-answer-sheet-to-indicate-spear-gear-fear-pear-0bmif-642412.html

spear gear fear pear… – Vietjack.online

 • Tác giả: vietjack.online
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4668 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1054 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9415 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Đáp án D. A. spear /spɪə(r)/ (n): cái giáo, cái mác, cái thương. B. gear /ɡɪə(r)/ (n): cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng. C. fear / fɪə(r) / (n): …
 • Nguồn: https://vietjack.online/cau-hoi/620548/spear-gear-fear-pear-onlue

Đề thi thử THPTQG năm 2020 môn Tiếng Anh (có đáp án chi …

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8455 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4891 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4411 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Question 2: A. spear B. gear C. fear D. pear. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the …
 • Nguồn: https://loga.vn/tai-lieu/de-thi-thu-thptqg-nam-2020-mon-tieng-anh-co-dap-an-chi-tiet-46514

spear gear fear pear – hoctapsgk.com

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1047 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6727 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5574 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the pronunciation in each of …
 • Nguồn: https://hoctapsgk.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/442311-mark-the-letter-a-b-c-or-d-on-your-answer-sheet-to-indicate-the-word-whose-underlined-part-differs-from-the-other-three-in-the-pronunciation-in-each-20.html

spear gear fear pear – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4459 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5507 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4761 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 7 thg 3, 2022 — Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the …
 • Nguồn: https://hoidapvietjack.com/q/1077439/spear-gear-fear-pear-onlue

I. Choose the words whose underlined part is pronounced …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5968 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4465 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3993 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 4 thg 4, 2022 — A. spear B. gear C. fear D. pear 46. A. cotton B. bottle C. cold D. common 47. A. dear B. hear C. bear D. clear 48.
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/4285565

(CÓ đáp án) đề MINH họa THEO cấu TRÚC của bộ GIÁO dục …

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2607 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9037 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2176 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: C. obeys. D. studies. Question 2. A. spear. B. gear. C. fear. D. pear. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the world that differs from the other three …
 • Nguồn: https://text.123docz.net/document/7738512-co-dap-an-de-minh-hoa-theo-cau-truc-cua-bo-giao-duc-so-09.htm

66 ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH BÁM SÁT … – Issuu

 • Tác giả: issuu.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6768 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1790 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4241 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 11 thg 4, 2021 — Question 1: A. attempts B. conserves C. obeys D. studies Question 2: A. spear B. gear C. fear D. pear Mark the letter A, B, C, …
 • Nguồn: https://issuu.com/daykemquynhonofficial/docs/66dttthptqgmtacctcbgdthtgbsdmh2037dtmhl1p1/138

Chọn từ có cách phát âm khác Question 1. A. accident B. jazz …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4485 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (317 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6324 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: gas B. gain C. germ D. good Question 4. A. spear B. gear C. fear D. pear. Hỏi …
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/1988268

Đề thi tiếng anh theo đề minh họa lần 2 ĐỀ THI THỬ THPT …

 • Tác giả: 123docz.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4881 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9774 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1120 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: … in each of the following questions Question 1: A attempts B conserves C obeys D studies Question 2: A spear B gear C fear D pear Mark the letter A, B, …
 • Nguồn: https://123docz.net/document/6385012-de-thi-tieng-anh-theo-de-minh-hoa-lan-2-de-thi-thu-thpt-chuan-cau-truc-cua-bo-giao-duc.htm

Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh lớp 9 (Có đáp án)

 • Tác giả: chiasemoi.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5681 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8189 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2452 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 9 thg 5, 2021 — A. spear B. gear C. fear D. pear. Đáp án: EX 5 1. c 2. d 3. d 4. d 5. a. 6. d 7. a 8. c 9. c 10. d. Xem thêm: Tài liệu tiếng Anh 9
 • Nguồn: https://chiasemoi.com/bai-tap-phat-am-va-trong-am-tieng-anh-9-phan-1.html

Bộ bài tập phát âm lớp 9 kèm đáp án chi tiết – Bhiu.edu.vn

 • Tác giả: bhiu.edu.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3640 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5806 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2395 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 27 thg 12, 2022 — A. candy B.sandy C. many D. handy. A. gas B. gain C. germ D. goods. A. spear B. gear C. fear D. pear. A. accident B. jazz C. stamps D. watch.
 • Nguồn: https://bhiu.edu.vn/bai-tap-phat-am-lop-9/

Tổng hợp bài tập phát âm lớp 6 có đáp án chi tiết – Bhiu.edu.vn

 • Tác giả: bhiu.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7396 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8385 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (619 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 15 thg 12, 2022 — 9. A. bought B. nought C. plough D. thought. 10. A. spear B. gear C. fear D. pear. Đáp án: 1.d; 2.d; 3.b; 4.d; 5.b; 6.d; 7.a; 8.c; 9.c; 10.d …
 • Nguồn: https://bhiu.edu.vn/bai-tap-phat-am-lop-6/

Tiếng Anh 6 Tập 2 Sách bài tập – TEST YOURSELF 3

 • Tác giả: www.sachmem.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9904 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1162 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8143 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 Find the word which has a different sound in the part underlined. (1.0 p). 1. A. hear. B. near. C. fear. D. pear. 2. A. gather. B. monthly. C. father.
 • Nguồn: https://www.sachmem.vn/trial/books/10/exercises/1237

1. A. hear B. near C. fear D. pear 2. A. gather B…. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (466 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9634 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (265 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1. A. hear B. near C. fear D. pear 2. A. gather B….
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/1-a-hear-b-near-c-fear-d-pear2-a-gather-b-monthly-c-father.156400367472

If I ______ the same problem you had as a child, I might not …

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4496 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8869 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5978 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation: spear, gear, fear, pear · Indicate the word whose underlined part …
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-if-i-the-same-problem-you-had-as-a-child-i-might-not-have-succeeded-in-life-as-you-have–qid208867.html

Task 1. Mark the letter A, B, C, D to indicate the word whose …

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5927 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6448 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9260 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 26 thg 1, 2021 — A. bought. B. nought. C. plough. D. thought. Câu 10: A. spear. B. gear. C. fear. D. pear. Câu 11: A. pudding. B. put. C. pull. D. puncture.
 • Nguồn: https://giainhanh.vn/question/wG6QoO7

clear ear gear near shear year deer sneer dear fear hear rear …

 • Tác giả: www.shakopee.k12.mn.us
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8500 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6638 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1595 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: gear near shear year deer sneer dear fear hear rear spear cheer peer steer. Unit 23 High Frequency Words. Practice reading these words with your child daily …
 • Nguồn: https://www.shakopee.k12.mn.us/cms/lib07/MN01909221/Centricity/Domain/431/Unit%2023%20Word%20Study.pdf

50 Câu Bài Tập Phát âm Lớp 6 Có Kèm đáp án – IELTS Cấp tốc

 • Tác giả: ieltscaptoc.com.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2286 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6480 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1163 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 14 thg 10, 2022 — A. spear B. gear C. fear D. pear. 11. A. pudding B. put C. pull D. puncture. 12. A. absent B. recent C. decent D. present.
 • Nguồn: https://ieltscaptoc.com.vn/bai-tap-phat-am-lop-6/

Pear vs. Spear | the difference – CompareWords

 • Tác giả: comparewords.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9168 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4322 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9199 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: What’s the difference between pear and spear? Pear. Definition: (n.) The fleshy pome, or fruit, of a rosaceous tree ( …
 • Nguồn: https://comparewords.com/pear/spear

pear – Translation to Irish Gaelic with audio pronunciation of …

 • Tác giả: www.focloir.ie
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7853 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9560 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2848 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: pear. 1 noun BOT, COOK fruitpiorra masc4 c m upear juice sú piorraí 2 (also pear tree) noun BOT treecrann piorraípiorróg fem2 …
 • Nguồn: https://www.focloir.ie/en/dictionary/ei/pear

english – dear, ear, fear, gear, hear, near … why are bear/pear …

 • Tác giả: linguistics.stackexchange.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3691 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (474 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8585 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: This question isn’t just about spelling, because when these spellings were standardised, it is highly likely that all these words ending with “-ear” were …
 • Nguồn: https://linguistics.stackexchange.com/questions/9049/dear-ear-fear-gear-hear-near-why-are-bear-pear-pronounced-differently

(PDF) NGUYỄN TIẾN DŨNG | Kim Anh Phan – Academia.edu

 • Tác giả: www.academia.edu
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8633 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6408 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8206 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. spear B. gear C. fear D. pear EXERCISE 6 1. A. pudding B. put C. pull D. puncture 2. A. absent B. recent C. decent D. present 3.
 • Nguồn: https://www.academia.edu/14735333/NGUY%E1%BB%84N_TI%E1%BA%BEN_D%C5%A8NG

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Anh Lớp 8

 • Tác giả: thuviendethi.org
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1566 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1384 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3937 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. spear B. gear C. fear D. pear II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. 1. A. comprise B. mausoleum C. religion D.
 • Nguồn: https://thuviendethi.org/de-thi-khao-sat-chat-luong-hoc-sinh-gioi-mon-tieng-anh-lop-8-nam-hoc-2017-2018-29071/

fear rhymes – RhymeZone

 • Tác giả: www.rhymezone.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3576 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2958 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7036 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Words and phrases that rhyme with fear: (841 results). 1 syllable: baehr, beare, beer, beere, bere, bier, biere, blear, brere, briere, caere, cgy hr, chear, …
 • Nguồn: https://www.rhymezone.com/r/rhyme.cgi?Word=fear&typeofrhyme=perfect

Video spear gear fear pear

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button