Top kiến thức

Top 10 why at me like that

Bạn đang xem: Top 10 why at me like that Tại Website icrbo2018.org

Why ………….at me like that?What’s the matter? – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (994 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2323 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (756 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Why ………….at me like that?What’s the matter? A. do you look. B. have you looked. C. did you look. D. are you looking.
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/why-at-me-like-thatwhats-the-matter-270758

8. Why…at me like that? What happened? A. do you look B …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4237 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1551 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5137 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2 thg 9, 2021 — 8. Why…at me like that? What happened? A. do you look B. have you looked C. did you look D. are you looki 9. I….in the bathroom right …
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/2333361

Why________ at me like that? What’s the matter? – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8829 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7049 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2376 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 7 thg 6, 2021 — Choose the best answer: Why________ at me like that? What’s the matter? Why________ at me like that? What’s the matter? a. do you look b. have …
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/tieng-anh-12/choose-the-best-answer-why-at-me-like-that-whats-the-matter-faq684199.html

Câu hỏi why at me like that what’s the matter do you look have

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3548 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2726 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1879 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. do you look. B. have you looked. C. did you look.
 • Nguồn: https://luyentap247.com/hoi-dap/why-at-me-like-that-whats-the-matter-do-you-look-have/

Why you (look) … at me like that? What is the matter? | Lazi.vn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9499 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9180 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1629 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Why you (look) … at me like that? What is the matter? III. Supply the correct form of the verbs in brackets (1 point). 1. Why you ( …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/why-you-look-at-me-like-that-what-is-the-matter

Why you (look) … at me like that? What is the matter? – Lazi.vn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2295 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1923 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7772 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Why you (look) … at me like that? What is the matter? – Why you (look) … at me like that? What is the matter?,Tiếng Anh Lớp 6,bài tập Tiếng Anh Lớp 6 …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/119698/why-you-look-at-me-like-that-what-is-the-matter

Why …………….at me like that? What’s the matter?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7992 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9482 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5023 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Why …………….at me like that? What’s the matter? A. do you look. B. have you looked. C. did you look. D. are you looking.
 • Nguồn: https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/cau-hoi-why-at-me-like-that-what-s-the-matter-174893.html

1.Why you (look)…………….. at me that like? What is the matter? 2.

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (483 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1565 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6644 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Why are you looking at me that like?What is the matter? 2.What are you doing this evening? -I am doing my homework, and then I am watching TV.
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/1why-you-look-at-me-that-like-what-is-the-matter-2-what-are-you-doing-this-evening-i-do-my-homework.174676375082

Chia động từ trong ngoặc.1. Why (you/look)…..at me like that …

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5129 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6713 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (977 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Chia động từ trong ngoặc.1. Why (you/look)…..at me like that? Have I said something wrong?2. I (not/work)…………….
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/chia-dong-tu-trong-ngoac1-why-youlookat-me-like-that-have-i-said-something-wrong2-i-notworkthis-week-im-on-holiday.141149487026

Đâu là sự khác biệt giữa Why do you look at me like … – HiNative

 • Tác giả: vi.hinative.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5981 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4723 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7794 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 23 thg 7, 2017 — và Why are you looking at me like that? ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.
 • Nguồn: https://vi.hinative.com/questions/3959063
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button