Top kiến thức

Top 10 hợp chất mx3 có tổng số hạt là 196

Có hợp chất MX3. Cho biết: -Tổng số hạt p,n,e là 196 … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2737 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2454 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5068 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hợp chất MX3 có tổng số hạt p,n,e của các nguyên tử là 196 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 . Nguyên tử khối của X lớn hơn M …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=C%C3%B3+h%E1%BB%A3p+ch%E1%BA%A5t+MX3.+Cho+bi%E1%BA%BFt:+++-T%E1%BB%95ng+s%E1%BB%91+h%E1%BA%A1t+p,n,e+l%C3%A0+196,+trong+%C4%91%C3%B3+s%E1%BB%91+h%E1%BA%A1t+mang+%C4%91i%E1%BB%87n+nhi%E1%BB%81u+h%C6%A1n+s%E1%BB%91+h%E1%BA%A1t+ko+mang+%C4%91i%E1%BB%87n+l%C3%A0+60.+Nguy%C3%AAn+t%E1%BB%AD+kh%E1%BB%91i+c%E1%BB%A7a+X+k%C3%A9m+h%C6%A1n+c%E1%BB%A7a+M+l%C3%A0+8.+++-+T%E1%BB%95ng+3+lo%E1%BA%A1i+h%E1%BA%A1t+tr%C3%AAn+trong+ion+X-+nhi%E1%BB%81u+h%C6%A1n+trong+ion+M3++l%C3%A0+16.++++++H%C3%A3y+x%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%8Bnh+nguy%C3%AAn+t%E1%BB%91+M,+X&id=410013

Hợp chất MX3 có tổng số hạt proton, notron, electron là 196 …

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7793 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (458 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2399 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 6 thg 8, 2022 — Hợp chất MX3 có tổng số hạt proton, notron, electron là 196 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 60 hạt.
 • Nguồn: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/hop-chat-mx3-co-tong-so-hat-proton-notron-electron-la-196-hat/

Phân tử MX3 có tổng số hạt bằng 196, trong đó số … – Khóa học

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3844 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9374 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4985 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 10 thg 9, 2019 — Tổng số các hạt trong phân tử MX 3 là 196 → 2Z M + N M + 3.(2Z X + N X ) = 196 (1) … Một hợp chất ion tạo ra từ ion M+ và ion X2−.
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/34502/phan-tu-mx3-co-tong-so-hat-bang-196-trong-do-so-hat-mang-dien-nhieu

Có hợp chất MX3, cho biết: Tổng số hạt proton,notron,electron …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (509 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4476 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9258 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 4 thg 9, 2019 — Tổng số hạt proton,notron,electron trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16. Xác định tên M và X. Tính số p,e,n,A,Z+. Viết kí hiệu ng tử.
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/6575

Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, neutron và electron bằng …

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9754 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1246 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8677 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, neutron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X …
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-12178

Xác định M biết trong phân tử MX3 có tổng số hạt 196 và số …

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (378 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1809 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (568 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Có hợp chất MX3, trong phân tử MX3 có tổng số proton, notron, electron là 196 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60.
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/hoa-hoc-8/xac-dinh-m-biet-trong-phan-tu-mx3-co-tong-so-hat-196-va-so-hat-khong-mang-dien-nhieu-hon-mang-dien-l-faq388237.html

Phân tử MX3 có tổng số hạt bằng 196, trong đó … – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5264 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7276 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7187 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Phân tử MX3 có tổng số hạt bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt …
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-phan-tu-mx3-co-tong-so-hat-bang-196-trong-do-so-hat-mang-dien-nhieu-hon-so-hat-khong-mang-dien-la-6-qid18833.html

Có hợp chất MX3, biết: tổng số hạt proton, notron, electron …

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7497 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (420 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1742 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Có hợp chất MX3, biết: tổng số hạt proton, notron, electron trong một phân tử hợp chất là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/co-hop-chat-mx3-biet-tong-so-hat-proton-notron-electron-trong-mot-phan-tu-hop-chat-la-196

Phân tử MX3 có tổng số hạt electron, proton, nơtron bằng 196 …

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2652 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8843 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2720 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Phân tử MX3 có tổng số hạt electron, proton, nơtron bằng 196. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong …
 • Nguồn: https://loga.vn/hoi-dap/phan-tu-m3-co-tong-so-hat-electron-proton-notron-bang-196-trong-do-so-hat-mang-dien-nhieu-hon-so-131724

Hợp chất MX3 có tổng số hạt p,n,e của các nguyên tử là … – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1040 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9681 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1881 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Quan sát thấy từ dữ kiện “Tổng số proton, nơtron, electron trong phân tử MX3 là 196” ta có thể tìm tổng số hạt trung bình từ đó có thể loại dần các đáp án sai: …
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=234671465233&q=H%E1%BB%A3p+ch%E1%BA%A5t+MX3+c%C3%B3+t%E1%BB%95ng+s%E1%BB%91+h%E1%BA%A1t+p,n,e+c%E1%BB%A7a+c%C3%A1c+nguy%C3%AAn+t%E1%BB%AD+l%C3%A0+196+,+trong+%C4%91%C3%B3+s%E1%BB%91+h%E1%BA%A1t+mang+%C4%91i%E1%BB%87n+nhi%E1%BB%81u+h%C6%A1n+s%E1%BB%91+h%E1%BA%A1t+kh%C3%B4ng+mang+%C4%91i%E1%BB%87n+l%C3%A0+60+.+Nguy%C3%AAn+t%E1%BB%AD+kh%E1%BB%91i+c%E1%BB%A7a+X+l%E1%BB%9Bn+h%C6%A1n+M+l%C3%A0+8+.+T%E1%BB%95ng+3+lo%E1%BA%A1i+h%E1%BA%A1t+tr%C3%AAn+trong+ion+X-…
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button