Top kiến thức

Top 10 he was crossing the road

Bạn đang xem: Top 10 he was crossing the road Tại Website icrbo2018.org

He was crossing the road.I caught sight of him ->I noticed

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9060 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4846 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1331 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 16 thg 9, 2021 — I noticed him crossing the road. Cấu trúc. Notice + sb/sth doing sth. Hãy giúp mọi người biết câu trả …
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/2410190

He was crossing the road. I caught sight of him. I noticed …

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8349 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4519 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7777 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: He was crossing the road. I caught sight of him. I noticed…………..…………..…………..…………..…………..
 • Nguồn: https://loga.vn/hoi-dap/p-he-was-crossing-the-road-i-caught-sight-of-him-p-p-nbsp-nbsp-nbsp-i-noticed-hellip-hellip-hell-104565

He was crossing the road. I caught sight of him => I notice him

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6630 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9653 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1109 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 6 thg 11, 2021 — I caught sight of him => I notice him___ – He was crossing the road,I caught sight of him => I notice him___,Tiếng Anh Lớp 8,bài tập Tiếng …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/877793/he-was-crossing-the-road-i-caught-sight-of-him-i-notice-him

Choose the sentence which is closest in meaning to the sent

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9334 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6046 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3615 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: He was crossing the road. I glimpsed him. A. I glanced at him while he was crossing the road. B. When he was crossing the road, I saw him.
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/choose-the-sentence-which-is-closest-in-meaning-to-the-sent-12/

Viết lại câu vơí từ cho sẵn – HOCMAI Forum

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9397 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9568 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9362 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 21 thg 9, 2013 — 3. he was crossing the road. I caught sight of him. I noticed………….. 4, when we finally heard that David had arrived, we were very relieved.
 • Nguồn: https://diendan.hocmai.vn/threads/viet-lai-cau-voi-tu-cho-san.330418/

Is it correct to say, “He was about crossing the road … – Quora

 • Tác giả: www.quora.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (936 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4041 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3077 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Unless he was hit at the edge of the road before he started crossing it, that expression is wrong. If you want to use about as part of a verb phrase, though, …
 • Nguồn: https://www.quora.com/Is-it-correct-to-say-He-was-about-crossing-the-road-when-he-was-hit

CROSSING THE ROAD Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8988 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2332 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3098 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: I was crossing the road in Vancouver…. Tôi đang đi qua đường ở Vancouver…. I took this photo while crossing the road. Tấm này mình chụp khi đi qua đường.
 • Nguồn: https://tr-ex.me/d%E1%BB%8Bch/ti%E1%BA%BFng+anh-ti%E1%BA%BFng+vi%E1%BB%87t/crossing+the+road

As he crossed/was crossing the road | WordReference Forums

 • Tác giả: forum.wordreference.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (301 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (319 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2748 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2) As he was crossing the road, a bus knocked him down. Which is correct? To me, (2) seems most likely. But I feel like (1) might also be …
 • Nguồn: https://forum.wordreference.com/threads/as-he-crossed-was-crossing-the-road.3865151/

Change these active sentences to passive 14.They saw him …

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2843 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9509 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4097 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 22 thg 2, 2022 — They saw him crossing the road 15.We have lost the sculpture 16.Does the price include lunch? 17.They are going to cut Tom from the team 18.
 • Nguồn: https://hoidapvietjack.com/q/1016911/change-these-active-sentences-to-passive-14they-saw-him-crossing-the-road-15we-h

He was seen crossing the road. – English example sentence

 • Tác giả: tatoeba.org
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9438 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5338 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9496 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: He was seen to cross the road. added by an unknown member, date unknown. ➜ #119595 彼が道路を渡るのが彼女に見られた。 linked by an unknown member, …
 • Nguồn: https://tatoeba.org/en/sentences/show/284067
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button